1. Valná hromada vzala na vědomí:

- Zprávu předsedy Svazu lnu a konopí ČR, z.s. o činnosti za minulé období;
- Zprávu Dozorčí rady o výsledku hospodaření Svazu lnu a konopí za rok 2016.

2. Valná hromada schvaluje:

- Účetní uzávěrku hospodaření Svazu lnu a konopí ČR za rok 2016.

3. Valná hromada ukládá představenstvu:

- Organizovat informační a vzdělávací akce pro lnáře a konopáře;
- Zpracovat návrh pro zařazení lnu a konopí do seznamu citlivých komodit MZe s podporou produkce;
- Usilovat o zapojení všech pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí do Svazu lnu a konopí ČR, z.s.;
- Působit prostřednictvím KR MZe ČR, KV SZIF, AK ČR, Copa¬ Cogeca a dalších institucí na sbližování systému podpory pro pěstování a zpracování lnu a konopí v ČR shodného s ostatními zeměmi Evropské Unie.

4. Valná hromada ukládá všem členům

- Řádně plnit svoje členské povinnosti včetně placení členských příspěvků.

 

V Šumperku 30. 11. 2017

Usnesení

Valné hromady Lnářského svazu ČR, z.s.

se sídlem Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, IČ 00515337, registrovaném ve spolkovém rejstříku v oddíle L, vložka 12230 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, která se uskutečnila dne 25.11.2015 v 9,00 hodin v zasedací místnosti společnosti AGRITEC s.r.o. v Šumperku.

1. Valná hromada vzala na vědomí:

-   Zprávu předsedy Lnářského svazu ČR o činnosti za minulé období;

-   Zprávu Dozorčí rady Lnářského svazu o výsledku hospodaření za rok 2014;

-   Zprávu mandátové komise o počtu přítomných a z toho plynoucí schopnosti VH přijímat usnesení.

-   Účetní uzávěrku hospodaření Lnářského svazu ČR za rok 2014

-   Změnu názvu svazu takto: Lnářský svaz ČR, z.s.

-   Aktuální verzi stanov Lnářského svazu, z.s., která byla projednána na valné hromadě.

-   Organizovat informační a vzdělávací akce pro lnáře a konopáře;

-   Zpracovat návrh pro zařazení lnu a konopí do seznamu citlivých komodit MZe s podporou produkce;

-   Usilovat o zapojení pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí do Lnářského svazu ČR, z.s.;

-   Působit prostřednictvím KR MZe ČR, KV SZIF, AK ČR, Copa-Cogeca a dalších institucí na sbližování systému podpory pro pěstování a zpracování lnu a konopí v ČR, shodného s ostatními zeměmi Evropské Unie;

-   Členům představenstva předat do kanceláře LS potřebné dokumenty pro registraci zapsaného spolku.

-   Plnit své členské povinnosti včetně řádného placení členských příspěvků podle platných stanov spolku.

O tomto usnesení bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí hlasovali všichni přítomní členové spolku, tedy 100 % všech přítomných hlasů.

V Šumperku dne 25.11.2015

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.