TRANSLINUM

TRANSLINUM – je společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou zaměřený na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu.

Realizace projektu byla zahájena na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 4. 2009, uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou Drážďany – SAB a lead-partnerem projektu, kterým se stal SachsenLeinen e.V., Waldenburg. Doba realizace projektu je od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012.

Podkladem projektové žádosti byla studie „Komplexní využití stonků olejných lnů“, zpracovaná Lnářským svazem ČR v rámci česko-německého projektu INTEREG III v roce 2006–2007. Na jejím základě zpracoval Lead-partner SachsenLeinen a Lnářský svaz ČR žádost, která pak byla doporučena Monitorovacím výborem na jednání dne 24. 2. 2009 k realizaci. Účastníky projektu jsou za německou stranu SachsenLeinem e.V. , Waldenburg, Technische Universität, Chemnitz a Bildungsinstitut PSCHERER GmbH, Lengenfeld. Za českou stranu je to Lnářský svaz ČR, Šumperk.

Hlavní náplní řešení projektu je ověření možností získávání vlákna ze stonku olejného lnu, který je dosud nevyužíván a bez užitku likvidován zaorávkou. Náplní projektu je ověření odrůdových, technologických a ostatních vlivů na kvalitu a množství stonku, zpracování získaných vláken v různých aplikacích včetně ověření možností energetického využití biomasy.

Na české straně v oblasti odrůdových zkoušek a pěstitelského ověření spolupracují organizace: Agrokombinát Dolní Žandov, Valenta Měrunice, Envicho Chomutov, Agritec Šumperk. Na úseku tírenského zpracování spolupracují tírna LENKA Kácov, tírna Čemolen Pomezí a tírna Agritec Farm Šumperk. V oblasti netkaných textilií se do spolupráce zapojili Canabest Břeclav a Klatex Klatovy. Zkoušky pro energetické využití zajistí VÚZT Ruzyně, Žlutická teplárenská, VÚRV Chomutov a Pest Kontrol Corporation.

Němečtí partneři zajišťují činnost Lead - partnera, tj. celkové řízení projektu – Sachsen Leinem e.V. Publicitu a přenos informací zajišťuje Bildungsinstitut PSCHERER, ověření využití stonku a vlákna do vybraných výrobků, např. izolačních rohoží, vstřikovaných tvarových výlisků, autoizolací, polní oddřevňování atd. řeší Technische Universität, Chemnitz.

V prvním necelém roce řešení projektu byly na třech místech založeny parcely pro odrůdové zkoušky (Chomutov, Měrunice, Šumperk), pokusné porosty byly sklizeny a proběhlo celkové vyhodnocení výkonnosti jednotlivých vybraných odrůd olejného lnu. Na vybraných pěstitelských plochách se prováděly orientační zkoušky sklizňových technologií. Získaný stonek se postupně tírensky zpracovává, přičemž se hledají optimální cesty získání surového vlákna. Uskutečňují se první technologické zkoušky výroby netkaných textilií a stavebních izolací. Zahájeny byly přípravy pro zkoušky spalování s měřením hodnot výhřevnosti.

Také na německé straně postupuje řešení projektu podle schválené osnovy a to i přes počáteční potíže s administrativním řízením projektu především v oblasti jeho financování.

Dílčí výsledky prací jsou zpracovávány do výročních technických zpráv, které si obě strany vzájemně vyměnily a prodiskutovaly na společném jednání dne 23. 2. 2010 v sídle Lnářského svazu ČR v Šumperku, kde si také upřesnili další náplň řešení projektu v rámci těsné vzájemné spolupráce pro rok 2010.

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.