Stanovy Svazu lnu a konopí ČR, z.s.

STANOVY

Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

Tyto stanovy upravují právní poměry Lnářského a konopářského svazu ČR, z.s., se sídlem Zemědělská 16, 787 01 Šumperk (dále jen „Svaz“).

I. Název, sídlo, činnost a trvání svazu

1. Název organizace: Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
2. Sídlo organizace: Zemědělská 16, 787 01 Šumperk, okres Šumperk
3. Cíl a poslání svazu: Zastupování, ochrana a rozvoj společných zájmů členů svazu v oblasti pěstování, odbytu, zpracování a využití lnu setého a konopí setého.
4. Vznik a trvání: Lnářský svaz ČR, z.s. vznikl dnem schválení valnou hromadou 24. 7. 1990 a registrací dne 6. 12. 1990 u příslušného orgánu.
Svaz se zakládá na dobu neurčitou.
5. Registrace: Od 1. ledna 2014 je registrován v oddíl L, vložka 12230 spolkového rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pracoviště v Olomouci.

II. Stanovy

Vnitřní organizace svazu, práva a povinnosti členů i volených orgánů svazu se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle svazu.

III. Hlavní činnost svazu

1. Svaz vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. I těchto stanov. Žádná z hlavních činností svazu není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. VII těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. IV těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije svaz tyto příjmy k pokrytí nákladů na svazovou činnost, či na úhradu své správy.
3. Hlavní činností svazu je podpora svých členů při pěstování a tírenském zpracování stonkového lnu a konopí setého, při zpracování lněných a konopných vláken a podpora při výrobě a prodeji výrobků ze lnu a konopí. Svým členům pomáhá k dosažení optimálních výsledků po stránce kvality, kvantity a ekonomické efektivnosti a to tak, že:
a) hájí zájmy členů svazu při jednání s vládními orgány i nevládními organizacemi u nás i v zahraničí;
b) zastupuje své členy při jednání s ústředními a resortními orgány a reprezentuje české producenty doma i v zahraničí;
c) zajišťuje informační a poradenskou činnost pro pěstování, sklizeň a výkup lnu a konopí i pro jeho následné zpracování až do hotových výrobků;
d) spolupracuje a napomáhá při vytváření vazeb svých členů s gestory technických a technologických služeb;
e) zprostředkovává informační tok z výzkumné a vývojové činnosti do lnářské a konopářské praxe;
f) v úzkém kontaktu s příslušnými výzkumnými ústavy navrhuje, doporučuje a organizuje pro své členy ověřování poznatků vědy a výzkumu v praxi;
g) spolupracuje s příslušnými orgány při zabezpečování zdrojů pro nákup osiv, pesticidů, nových strojů, náhradních dílů apod.;
h) ověřuje odrůdy a zasazuje se o prosazování ověřených odrůd lnu a konopí pěstovaných na území České republiky v souladu s platnými právními předpisy;
i) obstarává a poskytuje svým členům informace o nových metodách pěstování a zpracování lnu a konopí, při výrobě lněných a konopných přízí a tkanin ze světa;
j) prosazuje u příslušných státních orgánů ochranářskou politiku s ohledem na len a na konopí jako tuzemskou obnovitelnou surovinu;
k) prosazuje u příslušných státních orgánů podporu lnářské a konopářské výroby ve všech výrobních stupních po vzoru vyspělých evropských zemí; navrhuje příslušným orgánům rozmísťování případných subvenčních prostředků pro výrobu a zpracování lněného a konopného stonku a pro další zpracovatele lněných a konopných vláken a lnářských surovin;
l) vydává informační zprávy pro pěstitele a zpracovatele stonkového lnu a konopí, pro výrobce lněných a konopných přízí a tkanin a lněného zboží a pro netextilní užití lněných a konopných vláken;
m) zastupuje svoje členy na republikových akcích, při mezinárodních jednáních a sympoziích, které se týkají problematiky lnu a konopí;
n) z prostředků Lnářského svazu ČR, z.s. vysílá vybrané lnářské odborníky na zahraniční jednání, výstavy a stáže;
o) pro širokou veřejnost organizuje propagační a osvětovou činnost na úseku pěstování, zpracování a užití lnu, konopí a výrobků z nich;
p) spolupůsobí při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s cílem a posláním svazu;
q) podporuje organizování vzniku a působení takových podnikatelských struktur, které mohou přinášet prospěch všem členům svazu;
r) vykonává další činnosti související s cílem a posláním svazu.

IV. Vedlejší činnost svazu

Jelikož je provozování hlavní činnosti svazu spojeno s náklady, může svaz vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku svazu. Zisk z těchto činností svaz používá především k podpoře hlavních činností dle čl. III těchto stanov, dalších svazových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

V. Členství

1. Členství ve svazu je dobrovolné. Členem svazu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členem svazu se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve svazu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí představenstva o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
5. Členství ve svazu zaniká následujícími způsoby:
• dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
• úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
• vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Představenstvo má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání svazu dle čl. I (3) těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI těchto stanov;
• zánikem svazu;
• rozhodnutím Valné hromady o přeměně svazu na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
6. Členové svazu neručí za dluhy svazu.

VI. Práva a povinnosti člena

1. Každý člen svazu má právo:
• podílet se na činnosti svazu,
• být pravidelně informován o dění ve svazu,
• podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazu,
• obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
• volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů svazu.
2. Každý člen svazu má povinnost:
• platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Valná hromada,
• chránit a zachovávat dobré jméno svazu a dbát o dobrou pověst svazu,
• zdržet se činností, které jsou v rozporu s posláním a zájmy svazu,
• dodržovat stanovy svazu,
• aktivně se podílet na činnosti svazu,
• pravidelně se informovat o dění ve svazu.

VII. Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná hromada.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje představenstvo.
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje představenstvo.

VIII. Seznam členů

1. svaz vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby Právnické osoby
Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
IČ nebo datum narození IČ
Číslo mobilního telefonu Číslo mobilního telefonu zmocněné osoby
E-mail E-mail
Datum vzniku členství Osoba jednající jménem člena ve svazu
Datum vzniku členství
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí představenstvo. Představenstvo provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Představenstvo provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Představenstvo je povinno vydat ve lhůtě 15 dnů potvrzení o členství ze seznamu členů každému členovi, který o potvrzení požádá.
4. Seznam členů je neveřejný.

IX. Orgány svazu

1. Organizační strukturu svazu tvoří:
• valná hromada
• představenstvo
• kontrolní komise
• výkonný ředitel
2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů svazu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve svazu dle čl. VIII odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou.

X. Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů svazu a je nejvyšším orgánem svazu.
2. Valná hromada projednává činnost svazu za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány svazu, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost svazu. Do její působnosti tak náleží:
• určit hlavní zaměření činností svazu,
• rozhodovat o změně stanov,
• schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazu za uplynulé období předkládané představenstvem,
• rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
• schvalovat návrh rozpočtu svazu,
• volit členy představenstva a členy kontrolní komise,
• jmenovat likvidátora při zániku svazu,
• hodnotit činnost dalších orgánů svazu i jejich členů,
• schvalovat výši odměn členů představenstva a kontrolní komise,
• rozhodnout o dobrovolném rozpuštění svazu,
• rozhodnout o přeměně svazu.
3. Valná hromada je svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů svazu musí být svolána mimořádná Valná hromada. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li představenstvo zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady svazu sám.
5. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové svazu. Každý člen svazu je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí svazu. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by svazu mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
6. Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně čtrnáct dnů před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Valné hromady lze odvolat nebo odložit.
7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet při účasti alespoň 20 % všech členů svazu. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Valné hromady.
8. Člen svazu se může nechat na Valné hromadě zastupovat na základě udělení plné moci jím pověřené osobě.
9. Jednání Valné hromady řídí předseda, kterého Valná hromada zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce na Valnou hromadu.
10. Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XI. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem svazu.
2. Představenstvo je kolektivním orgánem tvořeným 9 členy představenstva. Členové představenstva zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu a místopředsedu.
3. Odměnu za výkon funkce člena představenstva stanoví Valná hromada.
4. Představenstvo řídí činnost svazu v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi svazu i usneseními Valné hromady po celé své funkční období, které je pětileté.
5. Navenek za svaz jedná samostatně předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva společně.
6. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření svazu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání svazu.
7. Představenstvo vede a řídí práci svazu v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj svazu.
8. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
9. Do působnosti představenstva náleží:
• svolávat Valnou hromadu,
• navrhovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci svazu,
• posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Valné hromadě,
• dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost svazu,
• jmenovat výkonného ředitele svazu,
• přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
• přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
• rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
• rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
• schvalovat interní organizační normy svazu.

XII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy.
2. Funkční období kontrolní komise je 5 let.
3. Odměnu za výkon funkce člena kontrolní komise stanoví Valná hromada.
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti svazu řádně vedeny a vykonává-li svaz činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazu a požadovat od členů dalších orgánů svazu nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

XIII. Výkonný ředitel

1. Výkonný ředitel je výkonným orgánem svazu, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s předmětem činnosti a cíli svazu.
2. K zabezpečení výkonných činností může uzavírat smlouvy.
3. Zabezpečuje potřebné organizačně – technické a administrativní práce související s činností Valné hromady a představenstva, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví aj.
4. Jedná jménem svazu při zabezpečování úkolů, které mu uložilo představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost svazu, nesmějí přesahovat rámec schváleného rozpočtu pro příslušný rok.
5. O výběru výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, předseda představenstva s ním uzavírá pracovní smlouvu.
6. Rozhodne-li představenstvo o zřízení sekretariátu, zodpovídá za jeho personální zabezpečení a za jeho provoz.

XIV. Majetek a hospodaření svazu

1. Prostředky na svou činnost získává svaz zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Svaz může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. IV těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností svazu naplňujících poslání a cíle svazu. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti svazu.
3. Prostředky svazu nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance svazu. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
4. Svaz nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů svazu.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány svazu v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů svazu.
6. Představenstvo může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch svazu. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku svazu pověřen.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

XV. Zánik a likvidace svazu

1. Svaz může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku svazu Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dnů od svého jmenování do funkce soupis jmění svazu a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle svazu všem členům svazu.
3. Při zániku svazu likvidátor vypořádá dluhy svazu. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 8. 12. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem představenstva svazu ze dne 7. 12. 2016.
2. Znění těchto stanov je účinné od zapsání změny stanov a názvu do příslušného spolkového rejstříku ČR.
3. Svaz lnu a konopí ČR, z.s. plynule pokračuje v činnosti dřívějšího Lnářského svazu ČR, z.s.

Tyto stanovy byly schváleny na jednání valné hromady Lnářského svazu ČR, z.s., který podle usnesení Valné hromady změnil název na Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

 

dne 8. 12. 2016

Ing. Prokop Šmirous, CSc.
předseda představenstva

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.