Praktická zkušenost s energetickým využitím biomasy stonku olejného lnu

Projekt s názvem "Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů", který byl řešen pod patronací německého leadpartnera SachsenLeinen e.V. z Waldenburgu, obsahoval mimo jiné také dílčí úkol AP7 – Energetické využití stonku olejného lnu. Tato problematika byla řešena českým partnerem projektu – Lnářským svazem ČR.

Poslední říjnový den zorganizovala firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ve spolupráci s Lnářským svazem ČR konferenci s mezinárodní účastí, tematicky zaměřenou na pěstování a využití konopí setého, tedy technického konopí určeného k produkci vlákna a semene. Konference se konala v Milíně na Příbramsku, v jehož okolí můžeme na polích tuto, v posledních letech zemědělci znovu objevovanou plodinu, spatřit.

Již tradičně v závěru kalendářního roku zorganizoval Lnářský svaz ČR pod tímto názvem odborný seminář zaměřený na hodnocení výsledků dosažených v této specifické oblasti zemědělské výroby a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Pozvaní pěstitelé a zpracovatelé lnu a konopí se tentokrát sešli v konferenčním sále firmy AGRITEC s.r.o. v Šumperku, aby vyslechli řadu odborných referátů z dané oblasti, zaměřených na poslední poznatky jak z tuzemska tak ze zahraničí.

Na konci srpna jsme se zúčastnili společného česko-německého polního dne organizovaného firmou Sachsen Leinen, na kterém se pravidelně jednou za rok hodnotí stavy porostů odrůdových pokusů a pěstitelských ploch olejného lnu, který je v rámci projektu Cíl 3 – TRANSLINUM sledován jako obnovitelný surovinový zdroj. Součástí této akce je i setkání zainteresovaných odborníků na kterém si vzájemně vyměňují své poznatky a zkušenosti.

Závěrečný workshop k projektu Cíl3 – Translinum v Měrunicích

Olejný len je primárně pěstován pro semeno, potažmo kvůli lněnému oleji, který se ze semene lisuje. V posledních letech, kdy v Česku postupně zcela zaniklo pěstování přadného lnu, poutá olejný len pozornost nejen kvůli semenu, ale i kvůli lněnému stonku. Ten byl donedávna považován za odpad, který se nesklízel, ale ponechával na poli k zaorávce.

Poker s počasím se letos při organizaci podzimního polního dne TRANSLINUM organizovaného firmou Sachsen-Leinen e.V. vyplatila. Původně na konec srpna plánovaný termín byl prozíravě kvůli počasí na poslední chvíli přesunut na počátek září a tak se mohli účastníci akce setkat na polích v oblasti kolem přehrady Rauschenbach s pracovníky řešitelského týmu projektu Cíl3 – TRANSLINUM pod paprsky pozdně letního slunce při prohlídce porostů nejen olejného lnu, ale i technického konopí.

Jak tradice velí, konal se ve společnosti AGRITEC v Šumperku na počátku léta 29. 6. 2011 další Polní den Lnu a konopí. Účastnili se ho lnářští a konopářští odborníci především z Česka, ale měli tu své zastoupení i specialisté ze Slovenska, Polska a Německa. Dopolední blok přednášek a referátů byl zaměřen na aktuální problematiku pěstování olejného lnu a konopí setého. Jako doplňující informace vyslechli posluchači referáty o situaci v pěstování luskovin a kmínu.

V dubnu 2009 byly po náročné etapě příprav zahájeny práce na projektu TRANSLINUM. Pod tímto názvem se skrývá společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, nazvaný: „Využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu“.

JEC Composites Show v Paříži je největší výstavou zaměřenou na kompozity v Evropě i ve světě vůbec. Odráží vývoj dynamického výrobního odvětví, které proniká do všech sektorů průmyslu. V minulém roce zde presentovalo své produkty na 1065 vystavovatelů, z toho 75 % ze zahraničí.

Semináře pro všechny, kdo se zajímají o problematiku pěstování, zpracován a užití lnu a konopí jsou každoročně na závěr sezóny organizované Lnářským svazem ČR. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2012. V konferenčním sálu společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. se tentokrát, vlivem nepříznivé dopravní situaci, sjela jen necelá padesátka účastníků, nic to ale neubralo na zajímavosti semináře.

Projekt je zaměřený na problematiku komplexního využití stonku olejného lnu, který je zde chápán ne jako balastní materiál, který zemědělci po sklizni semene na poli likvidují, ale jako mnoha způsoby využitelný obnovitelný zdroj suroviny. Vedoucím řešitelem projektu je firma SachsenLeinen z Valdenburgu v Sasku a spoluřešitelem na české straně je Lnářský svaz ČR.

Jak jsme již informovali v našich dřívějších tiskových zprávách pod názvem TRANSLINUM se skrývá společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, zaměřený na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu.

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.