Pod patronací Okresní agrární komory v Mostě se 7. 10. 2010 konal za pozornosti medií na soukromé farmě zemědělského podnikatele pana Josefa Valenty v Měrunicích Den otevřených dveří pro pozvané zemědělce, zemědělské školy, zemědělské odborníky, zástupce obcí a výzkumných ústavů. Cílem akce bylo představit aktivity tohoto úspěšného zemědělského podniku, které jsou rozvíjeny i ve spolupráci s domovskou obcí, pro jejíž rozvoj má tato součinnost nemalý význam. Akci uvedla předsedkyně představenstva OAK Most paní Ludmila Holadová. Účastníci akce si pak vyslechli informaci majitele farmy Ing. Josefa Valenty o historii a současných aktivitách farmy.  O významu vzájemné spolupráce s obcí Měrunice pohovořila starostka obce Ing. Jitka Nová. Účastnící si mohli prohlédnout nejen moderní strojní vybavení farmy, ale i novou techniku, kterou zde představila firma FARMET a.s. z České Skalice.

Tradiční „Polní den lnu a konopí“ zorganizoval pro odbornou veřejnost zajímající se o tyto dvě významné technické plodiny výzkumný a šlechtitelský ústav AGRITEC dne 25. 6. 2009. Akce se zúčastnila řada tuzemských odborníků, ale i hosté z Německa, Polska a ze Slovenska. V zasedacím sále AGRITEC byla presentována řada odborných přednášek a referátů na související odborná témata.

Pod tlakem rostoucích cen surovinových komodit a snahou o udržitelný rozvoj průmyslové výroby roste zájem o rostlinné vlákenné materiály pro technické aplikace, zejména také jako armatury do plastových kompozitů. Dnes je v Německu kryta tato potřeba převážně dovozem, který je limitován především cenovými barierami a v případě importu z dolarových oblastí také kurzovými vlivy.

První setkání partnerů podílejících se na Projektu Cíl 3 – TRANSLINUM "Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů" se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. 2. 2010 v sídle Lnářského svazu ČR v Šumperku. Na tomto setkání čeští partneři presentovali výsledky dosažené v uplynulém prvním roce řešení projektu, které jsou souhrnně zpracovány do dílčích zpráv tematicky zaměřených na odrůdové zkoušky olejných lnů, využití vlákna olejného lnu pro výrobu netkaných textilií a na energetické využití biomasy olejného lnu. Po diskuzi nad dosaženými výsledky byl spolu s německými kolegy upřesněn program prací na rok 2010.

V rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou je řešena problematika efektivního zhodnocení stonku olejného lnu. Partneři projektu se v prvním roce zaměřují na založení a vyhodnocení odrůdových pokusů a na hledání cest optimálního využití stonku z parcel provozních zkoušek. Postup plnění těchto etap byl na programu „Polního dne“ organizovaného lead-partnerskou firmou Sachsen Leinen e.V.

Tradiční „Polní dny“ zaměřené tentokrát na luskoviny, len, konopí a kmín, organizované společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. (dále Agritec) za podpory Lnářského svazu ČR a Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin a Asociace Český kmín se letos konaly ve dnech 30. června a 1. července 2010 v areálu společnosti Agritec. Lnu a konopí byl věnován druhý den setkání. Kromě českých specialistů se ho zúčastnili také odborníci ze Slovenska a Německa, včetně velmi početné lotyšské delegace.

TRANSLINUM – je společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou zaměřený na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu.

Realizace projektu byla zahájena na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 4. 2009, uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou Drážďany – SAB a lead-partnerem projektu, kterým se stal SachsenLeinen e.V., Waldenburg. Doba realizace projektu je od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012.

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 7. srpna 2006 se stává Lnářský svaz ČR se sídlem v Šumperku v letech 2006–2007 nositelem a jedním ze spoluřešitelů mezinárodního projektu s názvem „Komplexní využití stonku olejných lnů“, zařazeného do rámce programu INTERREG III A, spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Jedná se o první etapu celkového řešení – studii, ve které je na základě provedené analýzy stavu dané oblasti navržena náplň následného hlavního projektu, který by měl uvedené téma řešit v letech 2007-2010 a to již za nových pravidel, která jsou v současné době připravována.

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.