Výzkum a šlechtění přadných rostlin, luskovin a olejnin v Šumperku

Výzkum a šlechtění přadných rostlin, luskovin a olejnin v Šumperku

Tak jako v předchozích mnoha letech se i letos ve dnech 27. a 28. června konaly ve společnosti AGRITEC v Šumperku Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu. Tentokrát ale měly přece jen trochu výjimečný charakter, protože si právě letos připomínáme zahájení výzkumné a šlechtitelské činnosti těchto plodin na Šumpersku.

Výzkumný ústav byl založen v roce 1942 přeložením Kaiser Wilhelm Institut für Bastfaseforshung ze Sorau ve Slezsku do nového pracoviště v Šumperku. Přes různé organizační změny působil ústav celou dobu v oblasti výzkumu a šlechtění přadných rostlin, luskovin a olejnin.

Od roku 1994 začala, na základě dřívějších tradic, úspěšně vyvíjet činnost společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., jejímiž hlavními aktivitami jsou:

  • v oblasti výzkumu:

▫       genetika, biotechnologie luskovin, lnu, olejnin a kmínu;

▫       technologie pěstování a užití luskovin, vláknitých rostlin, olejnin;

▫       integrovaná ochrana rostlin;

▫       šlechtění lnu, luskovin, ozimé řepky a kmínu;

▫       prodej osiv vlastních či zastupovaných odrůd;

▫       výkonové zkoušky novošlechtění, testy kvality a pravosti;

  • v oblasti služeb:

▫       polní, skleníkové a laboratorní testy pesticidů v systému GEP;

▫       Prodej přípravků na ochranu rostlin, substrátů, zahradnických potřeb a výpěstků, krmiv,

▫       chemické, genetické a obrazové analýzy;

▫       zjišťování kvality a obsahu vlákna ve lnu a konopí;

▫       zemědělské a ekonomické poradenství.

Součástí dvoudenního programu Polních dnů byl také Workshop a polní den lnu a konopí
za aktivní účasti Lnářského svazu ČR. V jeho dopolední částí vyslechli pozvaní odborníci z Polska, Litvy, Německa, Slovenska a samozřejmě i z Česka odborné referáty prezentující výsledky výzkumu a šlechtění přadného i olejného lnu a konopí, informaci o stavu pěstování těchto plodin v České republice, o agrotechnických opatřeních a ochraně rostlin a další odborná sdělení užitečná pro všechny, kdo se pěstováním a zpracováním těchto plodin zabývají. Neméně zajímavá byla i stručná informace o situaci v pěstování luskovin a kmínu.

Součástí dopoledního programu byla i presentace společného projektu německých a českých partnerů v rámci Evropského programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, zaměřeného na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu s pracovním názvem TRANSLINUM. Tento projekt vstupuje v letošním roce do závěrečné fáze, kterou je vedle dokončení posledních plánovaných zkoušek, shrnutí všech výsledků z předchozích let, jejich vyhodnocení a doporučení postupu k převedení do praxe. Presentaci projektu přednesl odborný vedoucí projektu Ing. Pavel Kout. Doplněním presentace byla malá výstavka některých produktů z vlákna olejného lnu, které byly během řešení vyvinuty.

Odpolední program vyplnila prohlídka polních odrůdových, registračních a SDO pokusů s přadným a olejným lnem a s konopím setým. Dále bylo možné vidět pokusy s novými metodami výživy a rostlinolékařství, udržovací šlechtění odrůd AMON, RACIOL a další novošlechtění, genové zdroje a mnoho jiného. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout také polní pokusy s luskovinami, kmínem, řepkou a obilovinami.

Důležitou součástí polního dne lnu a konopí bylo pracovní setkání spoluřešitelů projektu TRANSLINUM, které se konalo v předvečer vlastního polního dne. Za účasti zástupců vedoucího pracoviště projektu, kterým je firma SachsenLeinen e.V. 08396 Waldenburg, byl posouzen dosavadní postup prací a dohodnut další způsob spolupráce při dokončování projektu, který bude podle plánu uzavřen k 31.12.2012.

(sk)

pres.foto


Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.