Seminář „Lnářský a konopářský rok 2012“ v Šumperku

Seminář „Lnářský a konopářský rok 2012“ v Šumperku

Semináře pro všechny, kdo se zajímají o problematiku pěstování, zpracován a užití lnu a konopí jsou každoročně na závěr sezóny organizované Lnářským svazem ČR. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2012. V konferenčním sálu společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. se tentokrát, vlivem nepříznivé dopravní situaci, sjela jen necelá padesátka účastníků, nic to ale neubralo na zajímavosti semináře.

Během programu se u řečnického pultu vystřídalo devět lektorů s převážně velmi fundovanými přednáškami.

Jako první se slova ujal předseda Lnářského svazu ČR, Ing. Prokop Šmirous, CSc., který přivítal všechny účastníky semináře a v úvodním referátu na téma „Pěstitelské plochy a zpracování lnu a konopí v ČR v roce 2012“ shrnul současnou situaci v pěstování těchto plodin u nás. Musel konstatovat, že přadný len je dnes v Česku zemědělskou kulturou v podstatě zaniklou. Osevní plocha nedosáhla v roce 2012 ani jednoho hektaru a jde v podstatě jen o pokusné a semenářské parcely. V západoevropských zemích má len i přes veškeré obtíže s jeho pěstováním v osevních plánech farmářů své místo a stále si udržuje i svou pozici na trhu s textilním zbožím. A nejen to, v posledních letech se začal prosazovat i v nových Hi-Tec oborech jako jsou například kompozitní materiály. U nás bohužel vlivem mnoha okolností a zejména vlivem neprozíravé zemědělské politiky pěstování této plodiny s velmi dlouhou historickou tradicí mizí.

ol

Poněkud optimističtější je situace v pěstování lnu olejného. Jeho osevní plochy jsou silně ovlivňovány konkurencí ostatních, tržních zemědělských plodin (např. řepka pro biopaliva) a v posledních třech letech klesly z více než 4 000 na letošních necelých 1700 hektarů. Nicméně náznaky cenového růstu, zaznamenaného v posledních měsících, by mohly způsobit opětovný růst osevních ploch. Předmětem výzkumu a vývoje se v poslední době, např. v rámci Evropskou Unií podporovaného projektu přeshraniční spolupráce Cíl3-Translinum, stalo využití stonku olejného lnu, který je doposud bez užitku na poli likvidován. Z něho získané technické lněné vlákno by mohlo alespoň zčásti zaplnit mezeru na našem surovinovém trhu pro potřeby papíren, pro výrobce stavebních izolací, netkaných geotextilí, výrobků pro automobilový průmysl atd.

ks

Situace se nevyvíjí dobře ani v pěstování konopí. I jeho osevní plochy se trvale snižují. Z dosaženého maxima v roce 2005, přesahujícího 1500 ha, poklesla osevní plocha postupně až na letošních cca 200 ha. Přitom požadavky zpracovatelů jak na semeno pro potravinářský a chemický průmysl, tak na technické konopné vlákno pro papírny a pro výrobu stavebních izolací musí být kryty dovozem ze zahraničí. Hlavním důvodem je chybějící výrobní kapacita na prvotní zpracování stonku na vlákno, protože tírenské závody, které toto zpracování realizovaly, díky nekoncepčnosti řízení ekonomiky státu a vlivem nekoordinovanému chování privátní sféry téměř zcela zanikly.

O tom, že pěstitelé lnu a konopí nepodléhají pesimistickým náladám a věří v lepší budoucnost, svědčila presentace Ing. Josefa Holubáře z ÚKZÚZ - Národní   odrůdový úřad v Brně, který se mimo jiné zabývá zkoušením a schvalováním sortimentu odrůd olejného lnu a konopí setého. V roce 2012 bylo hodnoceno na šesti lokalitách 5 registrovaných odrůd olejného lnu a 1 kandidát na zařazení do povoleného sortimentu a na pěti lokalitách 2 registrované a 2 kandidáti odrůd konopí setého.

vstavkaSe zajímavými a pro některé posluchače možná i novými informacemi se představil spolumajitel firmy Walramcom, Bruntál, pan Ing. Luděk Šarman. Tato firma založila svoji existenci na distribuci potravinových doplňků, jejichž základem je lněné semeno a z něho lisovaný olej. Prospěšnost lněného oleje a lněné vlákniny pro lidský organizmus je dostatečně známá již po staletí. Jsou totiž zdrojem Omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou pro zdravé fungování organizmu člověka nezbytné. Jejich zdrojem jsou například mořské ryby, ale také lněný olej, který ale musí být vyráběn specifickou technologií za nepřístupu světla a kyslíku. Jinak dojde ve velmi krátké době k jeho znehodnocení. Tuto technologii má firma Walramcom zvládnutou a tvrdí, že jejich výrobky ze semene pěstovaného na ekofarmách na Novém Zélandu nemají na trhu konkurenci. Vystoupení pana Ing. Šarmana bylo doplněno také malou výstavkou produktů firmy Walramcom s ukázkami odborné literatury, související s danou problematikou. Více informací o jejich sortimentu můžete hledat na jejich webových stránkách na adrese www.walramcom.cz.

Na prezentaci firmy Walramcom velmi vhodně tematicky navázalo vystoupení pana Ing. Martina Pavelka, CSc., pojednávající problematiku šlechtění přadného i olejného lnu. Právě šlechtění nových odrůd olejného lnu bylo nezbytné k dosažení takových kvalitativních parametrů semene, které umožňují jeho použití pro potravinářské účely. pokusyJde v podstatě o získání semene lnu s vyváženým poměrem Omega-3 a Omega-6 nenasycených mastných kyselin a s nízkým obsahem kyanogenních glykosidů tak, aby s maximální mírou vyhovovalo požadavkům na lidskou výživu. Vedle těchto požadavku musí nové odrůdy splňovat ještě dlouhou řadu dalších požadavků z hlediska výnosového, zdravotního stavu, odolnosti proti poléhání, vegetační doby. K tomu účelu je využívána metoda mutageneze, která spočívá ve vyvolání zcela nových nebo již známých genetických změn v organizmu a následném výběru rostlin nejlépe splňujících kladené požadavky. Ty se pak stávají základem nových odrůd lnu. V posledních několika letech tak vznikla na šlechtitelské stanici SEMPRA Praha a.s ve Slapech u Tábora nová odrůda olejného lnu Jantar, nebo ve společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. v Šumperku další dvě nové odrůdy olejného lnu Amon a Raciol. Všechny tyto odrůdy již zapsány do Listiny povolených odrůd pro Českou republiku. Zatím do Listiny ještě nezapsané novošlechtění AGT 987/02 je právně chráněné pod názvem Allan. Tato odrůda také patří firmě Agritec a zdá se, že bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky na potravinářské lněné semeno. Za pozornost stojí i větší délka stonku a to je dobrým předpokladem i pro jeho využití k produkci technického lněného vlákna.

tabNa rozdíl od Česka, kde mnohasetletá tradice pěstování přadného lnu zaniká, v klasických lnářských Západo-evropských zemích – Francie, Belgie a Holandsko, se pěstování lnu stále drží v centru zájmu zemědělců a zpracovatelů. Informace o tom uvedl ve své presentaci Ing. Stanislav Krmela, CSc. Nutno přiznat, že ani západoevropští lnáři nemají situaci vždy jednoduchou. Len je zemědělská kultura, která je extrémně závislá na vývoji počasí nejen v době vegetace, ale i během sklizně. Proces přírodního rosení stonku velmi závisí na průběhu počasí v srpnu a září. grafNedostatek nebo naopak přebytek vláhy v této fázi může podstatně poškodit kvalitu sklízené suroviny a tím i efektivnost pro pěstitele. Nicméně systém podpory zemědělství, jak ze strany jednotlivých států, tak z prostředků Evropské unie pomáhá tato rizika zmírnit a ve svém důsledku udržet lnářství na velmi dobré úrovni. Totéž se v podstatě dá říct i o pěstování konopí v Západní Evropě. Významnou roli v prosazování vhodných podmínek pro pěstitele lnu a konopí sehrává Confederace evropských lnářů a konopářů (CELC) se sídlem v Paříži, která zastupuje pěstitele i zpracovatele před orgány Evropské unie, ale také působí jako do jisté míry regulační orgán uvnitř sdružení pěstitelů tak, aby bylo dosaženo rovnováhy v systému pěstování, zpracování a užití těchto surovin. Jako příklad lze uvést tlak na snižování osevních ploch lnu, které v roce 2005 narostly z optimálních cca 70 až 80 tis. ha na extrémních 105 tisíc ha. V důsledku toho vzrostly skladové zásoby lněného stonku, narušila se rovnováha mezi nabídkou a poptávku a ceny třeného vlákna se propadly na historické minimum. Pod tlakem CELC se proto farmáři dohodli na postupném snížení osevních ploch lnu tak, aby se obnovila původní rovnováha nabídky a poptávky.

 

logo

O projektu přeshraniční spolupráce Cíl3-Translinum padla zmínka už v úvodním referátu Ing. Šmirouse. V rámci projektu se řešitelé zabývají zhodnocením stonku olejného lnu. Toto vlákno je jako každoročně obnovitelný surovinový zdroj předmětem zájmu mezinárodního programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na léta 2007 – 2013, do kterého je začleněno v projektu Translinum. Vedoucí partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e. v. z Waldenburgu a za českou stranu se na projektu podílí Lnářský svaz ČR. koutUcelený podrobný přehled o řešení a výsledcích projektu podal ve svém vystoupení Ing. Pavel Kout, který je odborným vedoucím české části. V rámci Lnářskému svazu přidělených dílčích úloh se řešitelé zabývali výběrem a hodnocením nejvhodnějších odrůd olejného lnu nejen z hlediska výnosu semene, ale také z hlediska optimálního výnosu lněného stonku, zprostředkovaně tedy výnosu lněného vlákna. Dalším úkolem bylo nalézt nejvhodnější technologie energetického využití lněné biomasy a konečně také hledat efektivní možnosti zhodnocení lněného vlákna. vzorkyJednou z těchto možností je výroba stavebních izolačních materiálů, pro které se dnes využívají převážně vlákna konopná. V současné době probíhají praktické zkoušky izolačních desek a rohoží z konopných a lněných vláken ve srovnání s ostatními běžnými syntetickými izolačními materiály. Byl postaven experimentální dům, na kterém jsou všechny tyto materiály použity, a probíhá měření jejich izolační schopnosti. Své uplatnění nachází lněné vlákno z olejného lnu také při výrobě netkaných textilií využitelných v pozemním stavitelství jako zpevňovací separační vrstvy pro dočasné komunikace nebo zatravňovací rohože. Prakticky veškeré lněné vlákno, které by bylo možné získat ze současné produkce olejného lnu je schopen bez problémů spotřebovat papírenský průmysl pro výrobu nejkvalitnějších druhů papírenské pololátky. Na financování projektu se z 85% podílí Evropská Unie. I tuto přednášku doprovázela výstavka výrobků, které byly v rámci projektu vyvinuty.

lakPresentace pana Václava Říhy, majitele firmy HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o. byla věnována produktům z konopného semene a to jak potravinářským tak technickým. Firma lisuje z konopného semene panenský olej, který svým poměrem Omega-3 a Omega-6 nenasycených mastných kyselin a obsahu mnoha dalších minerálních i organických látek a vitamínů patří k tomu nejlepšímu, co můžeme svému organizmu dopřát. Produkty konopí jsou k dispozici ve formě loupaného i neloupaného semene, konopné mouky, potravinářského oleje. Jsou součástí různých kosmetických přípravků. Z konopného oleje jsou ale také vyráběny napouštěcí oleje a lazurovací laky pro ochranu dřevěných výrobků a konstrukcí, které splňují i ty nejpřísnější ekologické požadavky. Mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách: http://www.hemp-production.cz/.

Informaci o atmosféře na třetím ročníku mezinárodního konopného veletrhu „CANNAFEST PRAGUE 2012“, který se konal v Praze na Výstavišti Incheba Holešovice ve dnech 9. – 11. listopadu a také o průběhu doprovodné konference, podala účastníkům semináře paní Ing. Marie Bjelková, Ph.D., pracovnice Agritec, Šumperk, která se této konference také aktivně zúčastnila svou přednáškou na téma „Výnosové parametry konopí setého“. Hovořila v ní o sledování výnosových parametrů dvoudomých a jednodomých odrůd konopí setého (Cannabis sativa L.) v podmínkách ČR, regionu Šumperk v letech 2008 až 2011. Studium vhodných odrůd konopí setého je jedním z cílů projektu Rozšíření technologie pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) pro využití biomasy a semene, řešeného společností Agritec. Cílem projektu bylo vypracovat vhodnou pěstitelskou metodiku konopí setého pro různé pěstební oblasti, pro způsob sklizně, zjistit výnosové charakteristiky, vyhodnotit kvalitu a následné využití stonku a semene.

Posledním, ale neméně zajímavým vystoupením na semináři byla presentace pana Ing. Jaroslava Humpála, odborného pracovníka Ústavu zemědělské ekonomiky a informací na téma: „Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav“. Mnoho informací z Bruselu se zasvěceným komentářem poodkrylo principy zemědělské politiky, které budou ovlivňovat zemědělskou praxi, a nejen ji, v roce 2013 a letech následujících.

-sk-

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.