Projekt Ziel 3/Cíl 3 – TRANSLINUM na cílové pásce

Projekt Ziel 3/Cíl 3 – TRANSLINUM na cílové pásce

V dubnu 2009 byly po náročné etapě příprav zahájeny práce na projektu TRANSLINUM. Pod tímto názvem se skrývá společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, nazvaný: „Využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu“.

Zelenou dal projektu podpis smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 4. 2009, uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou Drážďany – SAB a vedoucím partnerem projektu, firmou SachsenLeinen GmbH, Waldenburg. Jmenovaná firma přizvala k řešení projektu za německou stranu ještě Technickou univerzitu, Chemnitz a Bildungsinstitut PSCHERER GmbH, Lengenfeld. Na české straně hranice se ke spolupráci přihlásil Lnářský svaz České republiky.

Na spoluřešitele projektu čekalo celkem devět dílčích etap, ze kterých etapy TP1 – Projektová příprava, TP2- koordinace projektu, TP4 – polní oddřevňování stonku olejného lnu a TP5 – využití stonku olejného lnu pro konstrukční prvky, převzal k řešení SachsenLeinen GmbH. Za řešení etapy TP6 – využití stonku olejného lnu pro zpevňování plastových výrobků odpovídala Technická univerzita Chemnitz, za etapu AP9 – dokumentace výsledků, jejich presentace a transfer je zodpovědný Bildungsinstitut PSCHERER GmbH. Český spoluředitel, Lnářský svaz ČR, převzal zodpovědnost za řešení dílčích etap TP3 – Odrůdové zkoušky olejného lnu, TP7 – energetické využití biomasy olejného lnu a TP8 – využití vlákna olejného lnu pro netkané textilie.

V současné době, po necelých čtyřech letech, dospěly práce na projektu do konečné fáze, jsou shrnovány a vyhodnocovány výsledky a jsou připravovány závěrečné zprávy. Za tím účelem zorganizoval vedoucí partner projektu SachsenLeinen GmbH poslední workshop - setkání všech spoluředitelů, na kterém byly ve stručnosti shrnuty dosavadní výsledky, a byl určen postup koordinovaného dokončení všech závěrečných prací a presentace výsledků odborné veřejnosti.

V úvodu workshopu pan Ing. Thorsten Brückner ve své presentaci informoval o současné situaci na trhu lýkových vláken pro průmyslové využití.

Presentace pana Gerda Lehmanna obsahovala rámcový souhrn výsledků za jednotlivé dílčí úkoly všech spoluřešitelských organizací.

Za české řešitele projektu vystoupil s presentací výsledků dílčích etap 3,7 a 8 pan Ing. Pavel Kout.

Bylo shodně konstatováno, že původní zadání projektu je ve všech parametrech naplněno a mnohde bylo odvedeno hodně práce i nad rámec zadání. Velmi pozitivně je hodnoceno, že i přesto, že zadání projektu sledovalo jen víceméně průzkumnou činnost a sledování možností zhodnocení stonku olejného lnu, jsou již v této fázi vyvinuty některé výrobky, které mohou být reálně převzaty do výroby. Jako příklad lze uvést izolační rohože a izolační panely pro stavebnictví, zatravňovací rohože, interiérové panely pro automobily apod.

Budoucnost vlákna z olejného lnu je spatřována i ve výrobě různých kompozitových konstrukčních prvků pro automobilový průmysl. Organizátoři projektu proto využili příležitosti navštívit novou, velmi moderní továrnu firmy BMW v Lipsku a prohlédnout si její výrobní linky. Firma BMW připravuje na příští rok zahájení výroby nového modelu hybridního automobilu, na kterém jsou ve velkém rozsahu využity kompozity z uhlíkových vláken. Současný výzkum a vývoj kompozitů se zaměřuje i na ekologicky odbouratelné a recyklovatelné kompozity, ve kterých v budoucnu mohou najít uplatnění i lněná vlákna.

-sk-

kola

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.